การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

1. การรับข้อมูลส่วนบุคคล

โดยปกติ เมื่อลูกค้าเข้าใช้บริการเว็บไซต์ morinagahealth.com จะไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น ชื่อ หรือที่อยู่แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ภายในเว็บไซต์ morinagahealth.com จะมีบางหน้าเว็บ เช่น หน้าเว็บสมาชิก ของสมนาคุณ มุมแสดงความคิดเห็น แบบสอบถาม บริการส่งอีเมล์ และการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ที่อาจมีการขอให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลได้ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ เพศ ชั้นปีการศึกษา วันเดือนปีเกิด อีเมล์ สถานที่สำหรับจัดส่งสินค้า เป็นต้น) ในกรณีดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทำการชี้แจงล่วงหน้าให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตการใช้งาน เพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นโดยได้รับความยินยอมจากลูกค้า

2. การบริหารจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โมรินากะ มีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าด้วยความระมัดระวัง และได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มิให้สูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง หรือรั่วไหลออกสู่ภายนอกบริษัท และมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ นอกจากนี้ โมรินากะจะบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม และจะไม่มีการเปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลให้กับบุคคลที่สามที่ไม่ใช่โมรินากะโดยปราศจากความเห็นชอบจากลูกค้า อย่างไรก็ดี ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจทำการเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า

 • กรณีที่ต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด
 • กรณีที่มีความจำเป็นต้องปกป้องทรัพย์สิน สวัสดิภาพทางกาย และชีวิตของบุคคลอื่น และมีความยากลำบากในการขอความยินยอมจากลูกค้า
 • กรณีที่มีความจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูล ในอันที่จะดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่กฎหมายกำหนด และการขอความยินยอมจากลูกค้าอาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว
 • กรณีที่ โมรินากะ มีความจำเป็นในแง่ของการบริหารเว็บไซต์ morinagahealth.com หรือกรณีที่พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นที่จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

และต้องทำการเปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับผู้ประกอบการที่ไว้วางใจได้และได้รับการรับรองว่าบริหารจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม

3. การเปิดเผย แก้ไข ลบข้อมูลส่วนบุคคล และการตอบข้อสงสัยของลูกค้า

เมื่อได้รับการร้องขอจากลูกค้าให้ทำการเปิดเผย แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าเอง ทางโมรินากะจะทำการตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าคำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอจากตัวลูกค้าเองจริงๆ หลังจากนั้นจะทำการเปิดเผย แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่ลูกค้าร้องขอในเวลาที่เหมาะสม ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบนเว็บไซต์ morinagahealth.com ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้แจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน หรือให้เปิดเผย แก้ไข ลบ หรือให้ยุติการใช้งานข้อมูล หรือในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนใดๆ กรุณาติดต่อมายังแผนกบริการลูกค้าของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ขอให้ลูกค้าโปรดใช้ความระมัดระวังในการร้องขอให้ลบข้อมูล เนื่องจากอาจส่งผลให้ทางโมรินากะไม่สามารถให้บริการบางประเภทแก่ลูกค้าได้ เช่น การให้บริการข้อมูล เป็นต้น

4. ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าแล้ว โมรินากะอาจมอบหมายให้ผู้ประกอบการที่ไว้วางใจได้และได้รับการรับรองว่าบริหารจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม ทำการส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์หรือโดยวิธีอื่นๆ ให้แก่ลูกค้าในนามของโมรินากะ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวอาจเป็นผู้ตอบข้อสงสัยหรือคำถามที่ได้รับจากลูกค้าได้ ในกรณีที่ทางโมรินากะพิจารณาแล้วว่าสมควร

5. การใช้บริการเว็บไซต์ของผู้มีอายุไม่เกิน 14 ปี

สำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ morinagahealth.com ที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองในการป้อนข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ ขอให้ลูกค้านำ “เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน” และ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ให้ผู้ปกครองอ่านและขอความเห็นชอบเสียก่อน

6. การใช้ IP แอดเดรส

เว็บไซต์นี้ทำการรวบรวม IP แอดเดรสของลูกค้าเพื่อการควบคุมระบบนอกจากนี้ ยังมีการนำ IP แอดเดรสไปใช้เพื่อสำรวจสถานการณ์การใช้งานเว็บไซต์อีกด้วยในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปกป้องสิทธิหรือการให้บริการเว็บไซต์ หรือจำเป็นต้องปกป้องผู้ใช้งานเว็บไซต์ท่านอื่น หรือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานต่างๆ บริษัทฯอาจมีการใช้ IP แอดเดรสในการสืบค้นตัวตนของผู้ใช้งาน

7. คุกกี้ (Cookie)

ในเว็บไซต์ morinagahealth.com จะมีบางหน้าเว็บที่มีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า “คุกกี้” เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น “คุกกี้” คือรูปแบบการรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของลูกค้ารวมถึงประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆซึ่งจะถูกบันทึกไว้ที่เว็บบราวเซอร์ ในกรณีที่ไม่ต้องการให้มีการรับหรือส่งคุกกี้ ลูกค้าสามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่บราวเซอร์ของตนได้ อย่างไรก็ดี โปรดใช้ความระมัดระวังในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าว เนื่องจากอาจส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถรับการบริการบางประเภทได้

8. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

โมรินากะมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามความเหมาะสมอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงขอเรียนให้ทราบว่าเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ นำมาใช้งาน

บริษัทฯ จะทำการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าดังต่อไปนี้ และจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น ในกรณีที่จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ จะทำการสอบถามเพื่อขอความเห็นชอบจากลูกค้าก่อนล่วงหน้า

1.ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในครอบครองของบริษัทฯ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการขายสินค้าทางหน้าเว็บไซต์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการจัดแคมเปญสำหรับผู้บริโภค หรือการสำรวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากเว็บไซต์ที่บริหารจัดการโดยบริษัทฯ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ “คำร้องขอให้เปิดเผย” ในการติดต่อสอบถามหรือขอรับคำปรึกษาต่างๆ ของลูกค้า
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการทำสัญญาต่างๆอันเนื่องมาจากการซื้อขายหรือการติดต่อทางธุรกิจ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากการจ้างงาน

       ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกนำไปใช้โดย บริษัทโมรินากะในประเทศไทย MAP(Morinaga Asia Pacific)

2.วัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อจัดส่งสินค้าหรือหนังสือในการจำหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต และเพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ หนังสือใหม่ และบริการต่างๆ
 • เพื่อจัดส่งของขวัญหรือของสมนาคุณในการจัดแคมเปญต่างๆ เพื่อผู้บริโภค
 • เพื่อขอความร่วมมือในการทำแบบสอบถามหรือสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ในการที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ๆหรือกำหนดนโยบายต่างๆในการขาย
 • เพื่อให้บริการข้อมูลต่างๆ เช่น แคมเปญที่ต้องเข้าร่วมทางอีเมล์ หรือข้อมูลสินค้าใหม่ เป็นต้น
 • เพื่อแยกแยะว่าลูกค้าท่านใดเป็นสมาชิกของโฮมเพจที่ต้องสมัครสมาชิก เป็นต้น
 • เพื่อตอบข้อสงสัยหรือคำถามจากลูกค้า และเพื่อตอบรับ “คำร้องขอให้เปิดเผย” ข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อจัดส่งเอกสารแนะนำข้อมูลหรือการ์ดตามเทศกาลต่างๆให้กับตัวแทนผู้บริหารของบริษัทคู่ค้า
 • เพื่อคัดเลือกและติดต่อบุคคลในการจ้างงาน และเพื่อแจ้งผลการคัดเลือก


2. การบริหารจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯได้กำหนด “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” “ข้อกำหนดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล” และ “รายละเอียดข้อกำหนดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล” และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อให้ตระหนักอยู่เสมอถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทฯ ได้จัดให้มีพนักงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้ในทุกๆ แผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และบริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหลสู่ภายนอก เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกโดยมิชอบ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมและมีเหตุผล โดยการติดตั้งระบบป้องกันและจัดให้มีการควบคุมดูแลและตรวจสอบระบบดังกล่าวเป็นประจำ และบริษัทฯ จะทบทวนและมุ่งมั่นปรับปรุงระบบและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง

3. การมอบหมายให้บุคคลที่สามบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ในการจัดทำแคมเปญต่างๆ สำหรับผู้บริโภค บริษัทฯอาจมอบหมายให้บริษัทภายนอกเป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะทำการคัดเลือกบริษัทที่เป็นที่ยอมรับว่าสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม และจะทำสัญญากับบริษัทผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัทผู้ได้รับมอบหมายนั้นบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความลับต่างๆ มิให้เกิดการรั่วไหล

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่อยู่ในครอบครองของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลที่สามโดยปราศจากความเห็นชอบจากลูกค้าโดยเด็ดขาด เว้นแต่กรณีการมอบหมายให้บริษัทภายนอกรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจทำการเปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากลูกค้าได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

1.ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในครอบครองของบริษัทฯ

 • กรณีที่ต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด
 • กรณีที่มีความจำเป็นต้องปกป้องทรัพย์สิน สวัสดิภาพทางกาย และชีวิตของบุคคลอื่น และมีความยากลำบากในการขอความยินยอมจากลูกค้า
 • กรณีที่มีความจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูล ในอันที่จะดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่กฎหมายกำหนด และการขอความยินยอมจากลูกค้าอาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว
 • กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นควรให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจำหน่าย หรือร้านค้า เป็นผู้ตอบข้อสงสัยหรือคำถามจากลูกค้า

5.ช่องทางสำหรับ “ติดต่อสอบถาม”

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ กรุณาส่งคำถามมาที่ inquiry@morinagahealth.com